Yönetim kurulumuz bugün sağlık bakanı Sn. İzlem Gürçağ Altuğra ile toplantı yapmıştır. Toplantıda sendikamız tespit etmiş olduğu, eski ve yeni, çözülmeyi bekleyen sorunlardan en ivedilerini sayın bakanın bilgisine getirdi, çözüm önerilerini ve taleplerini sundu. Sağlık alanındaki sorunların çözümünde iş birliği önerdi.

 

Ayrıca aşağıdaki yazı da ziyarette sayın bakana sunuldu.

 

KKTC Sağlık Bakanı

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın kuruluş amaçları, kamuda görevli tüm hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarını ve iş güvencelerini gözetmek, kamu sağlığının korunmasında ve kamusal sağlık hizmetlerinin hem nitelik hem de nicelik bakımından daha iyiye taşınmasında aktif rol almak, vatandaşlarımızın doğal ve yasal olan her türlü sağlık gereksinimin en iyi şekilde temin edilmesi için uğraş göstermektir. Bu doğrultuda sendika yönetim kurulumuzun saptadığı hem geçmişten günümüze çözülmeden devam eden hem de güncel sorunlar mevcuttur. Sorunların çözümü noktasında sendikamız aşağıdaki talep ve önerileri bilginize sunar.

 • İlaç, cihaz ve medikal malzeme eksiklikleri gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Özellikle kemoterapi,immunoterapi,hormonoterapide kullanılan ilaçların ve daha çok yoğun bakımlar gibi kritik tedavi noktalarında kullanılan geniş spekrumlu antibiyotikler ve albumin solüsyonlarının temini hayati önem arz etmektedir. Nefroloji servisi ve yoğun bakımlar için elzem olan geçici ve kalıcı diyaliz kateterlerinin temini bu noktalardaki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemlidir.
 • Ülke genelindeki acil servislerde hekim, hemşire ve diğer yardımcı personel eksikliklerinin giderilmesi, acil servislerde çalışanların devamlılığının sağlanması noktasında özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışanları teşvik edici yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Acil servislerde olası hata payını azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak adına acil servislere istihdam edilen yeni mezun pratisyen hekimlerimiz için acil tıp nosyonunu kazanmaları adına hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesini talep ederiz.
 • Asistan hekimlerimizin tuttuğu servis nöbetlerinden hiç ücret almadıkları, acil servis nöbetlerinden ise %50 ücret aldıkları bilinmektedir. Bu anomalinin ivedilikle düzeltilmesini talep ederiz. Eğitim sürelerinin ikinci yarısını Türkiye Cumhuriyeti’nde sürdüren asistan hekimlerimizin sağlık güvencelerinin olmadığı ve bu durumun düzeltilmesi için gereğinin yapılması
 • Hastanemizde dahiliye yan dallarından 1 nefroloji, 1 hematoloji, 1 romatoloji uzmanı çalışmaktadır. Endokrinoloji ve gastroenteroloji uzmanı hastanemizde yoktur. Hematoloji ve romatolji uzmanlarımızın birkaç yıl sonra emekliye ayrılacağı gerçeğini göz önünde bulundurursak bu branşların sağladığı hizmetler sekteye uğrayacaktır. Bu konu ile ilgili bakanlığınızın girişimlerini hem bizimle hem kamuoyu ile paylaşmanızı talep ederiz.
 • Sözleşmeli olarak çalışan hekimlerimizin izin, rapor vs gibi özlük hakları bakımından kadrolu hekimlerinki ile aynı olması için yasal düzenlemelerin yapılması
 • 2008 yılı öncesi ve sonrası işe giren hekimler arası maaş ve özlük hakları dengesizliğinin ortadan kaldırılması için yasal düzenlemelerin yapılması. Ek mesai ödeneklerinin yasada belirtildiği şekilde tahsisatlar da eklendikten sonra brüt maaş üzerinden hesaplanarak ödenmesi.
 • Hastanelerde güvenliğin sağlanmasına yönelik yasal mevzuatın hazırlanması, her hastanede polis memuru bulundurulması ve görev yetkilerinin belirlenmesi.
 • Perifer hastane (Girne ve Güzelyurt) projelerinin en kısa sürede tamamlanıp halkın hizmetine sunulması
 • Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri 7/24 esasına göre çalışmalıdır. Bu hususta gerekli istihdam yatırımların yapılması.
 • Ülkemizde geniş bir popülasyona hizmet veren Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin üçüncü basamak sağlık hizmeti verebilecek duruma getirilmesi için gerekli altyapı, personel vs. eksiklerinin tamamlanması
 • Hem Lefkoşa hem de Gazimağusa Devlet Hastanelerindeki yoğun bakımların kapasitelerinin artırılması için fiziki ortam yaratılması, personel ve tıbbi teçhizatlarının sağlanması ivedilik arz etmektedir. Yoğun bakımlarımız kapasite bakımından ülke nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Kapasite azlığı nedeni ile özel hastanelere yapılan sevkler ülke maliyesine ciddi bir külfet oluşturmaktadır.
 • Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde hizmet kalitesinin iyileştirilmesi adına tam zamanlı çalışan bir laboratuvarın kurulması, ana bina ile iletişimin daha kolay sağlanması adına her iki hastanenin telekomünikasyon sistemlerini entegre edilmesi gerekmektedir.
 • Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar bütün kamu sağlık merkezlerinin ve hastanelerinin depreme dayanıklılık bakımından analiz edilmesi, sonuçlarının bizlerle ve kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılması önemlidir. Olası bir afet durumunda sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği ile ilgili planlamaların şimdiden yapılması, kamu sağlık merkezlerinde belirli aralıklarla yangın, deprem, sel gibi doğal afetler karşısında nasıl hareket edileceğine dair tatbikatların yapılmasına başlanması ve bunun zorunluluk haline getirilmesi.
 • Türkiye’deki deprem bölgelerinden ülkemize göç eden depremzedelerin sağlık hizmetlerine erişiminde veya sağlık hizmeti alırken hem vatandaşlarımızın hem de depremzedelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemelerin yapılması

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak dile getirdiğimiz bu sorunların ve kamusal sağlık hizmetlerini ilgilendiren her sorunun çözümünde iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu bildirir, görevinizde başarılar dileriz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Şükrü Onbaşı

(Başkan)